window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות חומרי לימוד בקהילה

חכמים מרבים שלום בעולם

חכמים מרבים שלום בעולם

הקורס "חכמים מרבים שלום בעולם" הוא שיתוף פעולה עם ארגון פנים כחלק מפרויקט זוג המזמין לומדים ברשת ללמוד בחברותא. הקורס מהווה הזדמנות בעבור הלומדים לברר את עמדתם כלפי תופעה זו, ולגבש דעה המייצגת את יהדותם
ואת היותם יהודים. הקורס יפגיש את הלומדים עם דברי חכמים העוסקיםבסוגיות שונות במרכזו של נושא זה, למשל: כבוד האדם ויחסי שכנות, זכויותהמיעוטים והיחס הראוי לעמים אחרים.

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים