FaceBook

כל ישראל יש להם חלק

כל ישראל יש להם חלק

שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. לפיכך תיקנו ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת לעורר אהבת האדם וכבוד הבריות.

ונהגו כל ישראל קדושים להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות ולשורר בקול נעים, בכל שבת, פרק אחד ממסכת אבות ללמד לעצמם כל ימי ספירת העומר, שתכלית יציאת מצרים הוא מתן תורה, ואין מתן תורה בלי אהבת הבריות, ואין אהבת הבריות בלי עבודת המידות, שאמר רבי עקיבא: 'ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה'.

ותיקנו חכמים לקרוא בראשית כל פרק של מסכת אבות את משנת 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא', ללמדנו שצריך חלקו של כל אחד מישראל להשלים העולם, ולמדנו עוד שרק אם עומדים יחדיו 'כל ישראל' אז רק 'יש להם חלק', ואל יאמר אדם: אשרי, מה טוב חלקי, מה יפה מאוד ירושתי, ש'עמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ.'

ותיקנו חכמים לסיים כל פרק של מסכת אבות במשנת 'רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל', ותירוצים רבים, שאם רצה לזכות את ישראל מדוע הרבה תורה ומצוות, אלא שידע אדם, שאינו יכול לשאת לבדו, ונמצא צריך לחברו כדי לקיימם. ועוד, שמתחיל בעבודת המידות, מיד רואה פגמים בעצמו ובחבריו, ותיקנו חכמים משנה זו כאן לומר לנו, שתכליתו יתברך לזכות את ישראל, ואדרבא שנראה מעלת חברינו, ומתוך כל מעלת עצמנו.

ובחוברת זו הבאנו פרקי מסכת אבות כמו שהוא, ברצף, בלי פירושים על המסכת, ויוכל לשורר עם הציבור, ומה שמהרהר בלבו, יהרהר בלבו, ויתקיים בו 'תוכו רצוף אהבה'. ומה שהוספנו הוא בבחינת 'ועמודיו כשה כסף', שבכל פרק, ראשית וסוף, דלת וסוגר, הוספנו פירוש של חכם מחכמי ישראל על משנת 'כל ישראל יש להם חלק' ועל משנת 'רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל', יחד שנים עשר חכמים, ותתקיים בנו הברכה אשר בירך משה: 'בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל'.

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים