FaceBook

מעיל חכמים

"כאן אספתי ל"ו מדרשים בעניין הצדקה, מתוך מה שלמדנו בבית המדרש 'ממזרח שמש'. וכל אחד מהם יש בו לימוד גדול כשלעצמו, אך לא יכולתי להביא אותו כאן. רק הבאתי את המדרש עצמו, מתורגם לעברית, והוא סגולה. יעיין בו כל אחד כפי כוחו. ואף שהמדרשים ידועים לתלמיד הוותיק, הרי שֶמֵּעת קבצי אותם, יהיו לעיניו, ויוכל לעיין בהם כל עת שלבו חפץ. וזה כשלעצמו ברכה. 

 אך לא הסתפקתי בדברי המדרש, ושיבצתי ליד כל מדרש דבר מדברי חכמים בעניין 'צדקה ומרפא' מתוך 'החכם היומי'. ודברי חכמים עומדים כשלעצמם, אך יש בהם להאיר דבר מה נוסף בדברי המדרש, ואפשר ללומדם יחדיו. ועמוד ימין - מדרש וחכם, ועמוד שמאל - מדרש וחכם. פעמון ורימון, פעמון ורימון. וחיברתי כל זוג עמודים בכותרת אחת, שביחד הם מחזיקים נושא אחד מענייני הצדקה הרבים.

ויהי רצון, שיתקיים בנו ובכל העושים במלאכה, כאן ב'כל ישראל חברים', ובכל העוסקים בעניין הצדקה, בכל מקום שהם, מאמר הנביא: 'וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא'.

עורך החוברת, אלי ברקת"

 

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים