FaceBook

לקראת זהות ישראלית

לקראת זהות ישראלית

תכנית לבירור שאלת החיים המשותפים לקראת קבלת תעודות 

טקס הענקת תעודת זהות לתלמידי כיתות י', הוא טקס מעבר לאומי, המציין קבלת אזרחות ישראלית, המקנה כרטיס כניסה, להשתתפות בחיים האזרחיים של מדינת ישראל, על חובותיה ועל זכויותיה.

מבחינה חוקית, קבלת תעודה הזהות היא אוטומטית, אך מבחינה מהותית, קבלת תעודת זהות מסמלת את קבלת הערכים האזרחיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. למרות זאת, אנו עדים להתגברות גילויי הגזענות, תופעות האלימות וחוסר סובלנות בקרב בני נוער, הסותרים את ערכי המדינה. תופעות אלו, קשורות באופן ישיר להכרות סטראוטיפית עם האחר, ובהעדר לגיטימציה לשונות.

התכנית 'זהות – התשובה שלי לגזענות' לקראת קבלת תעודות זהות,  היא הזדמנות עבור בתי הספר לצאת למסע חינוכי להכרות עם השונות בחברה הישראלית, להתמודד עם גילויי הגזענות, האלימות וחוסר הסובלנות, ולהניע תהליך חינוכי של בירור זהות ושייכות תוך קבלת השונה כחלק מהחברה הישראלית. התכנית 'זהות – התשובה שלי לגזענות' היא פלטפורמה ערכית וארגונית לגיבוש מסע חינוכי המותאם לצרכי בית הספר, תוך קבלת הנחייה צמודה מצוות מקצועי וממרכז פדגוגי. 

שיעור ראשון: מחזק את ההבנה שכל אחד רוצה להיות שייך ומאפשר לראות זאת. נצא מנקודת ההנחה שאם אדם חש פחות שייך, ייתכן שינהגו בגזענות כלפיו או שהוא ינהג בגזענות כלפי אחרים. 

שיעור שני: מדגיש כי יש אנשים אחרים שונים מאתנו וכי עלינו לפקוח את העיניים למרות השוני ולהכיר אותם מתוך הבנה שרק כך אפשר לחיות זה לצד זה בכבוד ואף ללמוד זה מזה. 

שיעור שלישי: מתבסס על ההנחה שכולנו שונים עם תשתית משותפת: כולנו נבראנו בצלם, ולכן לכולנו מגיע כבוד ואף אחד אינו נעלה או מועדף יותר מהאחר. 

שיעור רביעי: נטען כי הנטייה שלנו היא למתג ולשנוא קבוצות שהן לא קבוצת השייכות שלנו, ולכן נציע לשים לב לקבוצות אחרות ולהכיר באיכויותיהן, ובכך להפחית את השנאה. 

שיעור חמישי: מניח שאם הבנו שאנחנו מדביקים תוויות שלא בצדק, ייפתח הרצון שלנו ואתו האפשרות להתקרב לאחר, להכיר אותו וללמוד ממנו. 

שיעור שישי: מציע ללומדים להתקרב אל האחר ואל אורחותיו, ובכך לוותר על השנאה ולהפחית את התיוג והסטיגמה. 

שיעור שביעי: מזמין את התלמידים להבחין שבכוחם של מאפיינים משותפים ודמיון לאפשר לנו לראות טוב באחר ולהרחיב את יכולתנו לחיות יחד למרות השוני. 

שיעור שמיני: פותח פתח להתבוננות בצדקה וצדק כדרכים להתקרב אל האחר, ובמקביל, מציע דרכים לפיהן ניתן וראוי לחיות חיים משותפים, דרך צדקה וצדק. 

שיעור תשיעי: מסכם את מהלך השיעורים בחיבור לזהות יהודית ולשייכות של כל אחד לעם היהודי והחובה המוטלת עליו מעצם היותו יהודי להיות פחות גזען.

המסע בשלושת ימי המסע הלימוד ממשיך ומרחיב את הלימוד הכיתתי. 

היום הראשון מרחיב את ההבנה שישנו צורך בשייכות ומדגיש את חשיבותה של שייכות לבירור זהות אישית. מהלך היום יציע להרחיב את מעגלי השייכות דרך קבלת האחר. 

היום השני מדגיש את כוחו של מפגש במניעת תיוג ועידוד הקרבה אל האחר. מהלך היום מאפשר לראות את איכויותיו של האחר וללמוד ממנו. 

היום השלישי נוגע דרך המפגש במחויבות היהודית למנוע גזענות דרך צדק וצדקה. מהלך היום יאפשר נתינת צדקה ועשיית צדק מתוך חיבור לזהות יהודית. 

המפגש המסכם המפגש המסכם מאפשר בראש ובראשונה סיכום והתבוננות על תהליך הלמידה לאורך השיעורים ובמסע. בנוסף, הוא מציע לקהילת בית הספר: תלמידים, הורים וצוות מקצועי, להמשיך את הלמידה דרך עשייה במרחב הבית ספרי, הקהילתי והיישובי, כך שהתובנות מהתכנית יוכלו להתקיים ולהתממש גם בסיומה.  

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים