FaceBook

דור המח"ר – מובילים חברה ראויה תוכנית הכשרה למדריכים במועדוני נוער

דור המח"ר – מובילים חברה ראויה תוכנית הכשרה למדריכים במועדוני נוער

מועדוני הנוער של דור המח"ר מאפשרים לבני נוער החיים בסביבה מסכנת מעבר מהישרדות ליצירה התפתחות ונתינה בדומה לבני נוער אחרים. אחד העקרונות החינוכיים המובילים את מועדוני הנוער הוא דמות המדריך במועדון. המדריכים נדרשים להכיר מקרוב את מצבי הסיכון שבהם חיים הנערים והנערות ואת הקשיים שהם מזמנים. לצד זאת עליהם להיות מסוגלים לזהות יכולות אישיות ולאפשר ליכולות אלה לבוא לידי ביטוי.

היכולת החינוכית של מדריך מתהווה בתהליך מורכב הכולל כמה שלבים:

 • היכרות עם זהותם של החניכים, על הנכסים המשפחתיים והתרבותיים בצד הכאב שהם נושאים. היכרות המאפשרת לנתב את הכאב והקושי לערוצים של התפתחות.
 • פיתוח תודעה לתהליכי ריבוד והבניה בחברה הישראלית היוצרים הדרה ודחיקה לשוליים, מצמצמים את תחושת המסוגלות ומקטינים את פיתוח היכולות האישיות.
 • אמונה ביכולת של החניכים לעבור תהליכים פנימיים של ביטחון בעצמם ובמשפחתם ותהליכים חיצוניים של רכישת השכלה ומיומנויות חברתיות לקראת מוביליות חברתית.

תוכנית ההכשרה למדריכי הנוער של דור המח"ר בנויה משלושה תהליכים מרכזיים:

 1. אישי – כל משתתף מוזמן להביא את זהותו האישית והמקצועית לתהליך ההכשרה. לראות את עצמו בקבוצה כשווה בין שווים.
 2. קבוצתי – בירור ערכים ותפיסות חינוכיות הנמצאים במרכז העשייה של מועדוני הנוער בעזרת לימוד משותף ושיח דיאלוגי.
 3. מקצועי – הקניית הכלים הנדרשים לעבודתו של המדריך ויישומם בעבודתו במועדון.

תוכנית ההכשרה בנויה משמונה מפגשים בני שלוש שעות כל אחד. מבנה המפגשים קבוע:

 • מקום לכל אחד – משתתף אחד מביא את סיפורו האישי בהקשר של נושא המפגש.
 • פתיחה – יצירת חיבור לסוגיה החינוכית והמקצועית של המפגש בעזרת כלים חווייתיים ורגשיים.
 • בית מדרש – שיח דיאלוגי לבירור ערכי של סוגיה, המבוסס על טקסטים מסורתיים ומקצועיים.
 • כלים מקצועיים – סדנה תהליכית להקניית כלים מקצועיים לעבודת המדריך.
 • למידת עמיתים – שיתוף של המדריכים מניסיונם האישי והמקצועי.

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים