FaceBook

כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם,

שלפנים, כשרחקנו מאדמת ארץ ישראל, אכלנו מפרותיה, ואמרנו שבחה של הארץ הקדושה, אפילו היו יבשים וצמוקים, ועתה שאנו אוכלים מפרותיה טריים ורעננים, נזכיר קהילות ישראל בעולם, וגם לבורא עולם נאמר שבח והלל, שחברים כל ישראל.

וכאן שני כתובים שאינם מכחישים זה את זה, והם עומדים ביסוד הסדר שסידרנו כאן:
קול הקורא, שנתפרסם מטעם מייסדי החברה, קרא להתאחדות כל היהודים שבכל תבל, כי על ידי פיזורם בין הגויים, לא הכירו ולא ידעו איש את רעהו. מה ידעו למשל יהודי צרפת ואנגליה על מצב יהודי המזרח, או אפילו יהודי גרמניה, מה ידעו מיהודי רוסיה? (נרסיס לוון) 
"נכספה וגם כלתה נפשי להדפיס ספר הקדוש הזה, להיות מצוי ביד כל איש ואיש ובפרט בארצנו הקדושה, ארץ אשר לא תחסר כל בה, והוא סדר ט"ו בשבט, שנהגו בו רבים יראי ה' וחושבי שמו, ובכללם בעירנו גאבס יגן עליה א-לוהים" (רבי חיים חורי)

 'כל קהילות ישראל חברים', שכתב אלי ברקת, סמנכ"ל חינוך ומנהל החטיבה לזהות יהודית בארגון, מציע לקוראים וולומדים סדר ט"ו בשבט יחודי המחבר בין הברכות על שבעת המינים, האהבה לארץ ואחדות עם ישראל.

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים