FaceBook

חכמי הספרדים

חכמי הספרדים

במבחן הדין השכל והזמן 

שיעורים לבית מדרש הפותחים שער אל עולמם של חכמי הספרדים, אל דרכם בלימוד תורה ובפסיקת הלכה ואל אופני התמודדותם ההלכתית עם השתנות העתים.

כל הנכנס בשער הזה יגלה את עושרה של המסורת ההלכתית הספרדית-מזרחית, ושל ספרות ההלכה בכלל, שעדיין איננה בת-בית בכל בתי המדרש בישראל. השיעורים נכתבו מתוך התפיסה היהודית המסורתית, שעל פיה עולם ההלכה הוא חלק בלתי נפרד ומרכזי מכלל המסורת היהודית; חשוב להכיר עולם זה, תהיה אשר תהיה הגדרת זהותו היהודית של כל אחד מאתנו.

 

אין הכוונה כאן לתת תמונה מלאה ומקיפה של ספרות ההלכה, אלא לזמן מפגש ראשוני בלבד: להדגים ולהמחיש את המאפיינים העיקריים של מסורת הפסיקה הספרדית-מזרחית, שניתן לתמצת אותם באמירתו של הרב חיים דוד הלוי "אין גמישות כגמישותה של ההלכה", או בתפיסתו של הרב יוסף משאש, אשר העמיד את פסיקת הלכה על שלושה עמודי הוראה - הדין, השכל וזמן (הדין העולה מתוך המקורות המחייבים של ההלכה; השכל והשיקול ההגיוני בבואו של החכם לפסוק הלכה; והזמן, ההקשר של התקופה והרקע שבהם הפוסק פועל). כבר ממפגש ראשוני זה תצטייר לנו הלכה משתנה ודינמית ועם זאת מעוגנת היטב במקורותיה הקדומים. לצד היכרות עם עולם של ידע יהודי מסורתי רב-משמעות, אנו זוכים להכיר דרך מנהיגותית וחינוכית, המאזנת בין המשכיות לשינוי, בין מסורת לחידוש ובין שיקולים הלכתיים לשיקולים חברתיים.

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים