FaceBook

שמיטת כספים וחברה מתוקנת

צילום: אתר משרד התיירות

שמיטת כספים מאפשרת לעני הנאנק תחת עול חובותיו הזדמנות ליציאה מהמקום הכלכלי הנואש שאליו נקלע, סיכוי ליציאה ממעגל החובות. בשיעור זה נציג לתלמידים את המציאות הכלכלית אליה נדחקים אנשים רבים בעבר ובהווה, ונבחן כיצד מציעים חוקי השמיטה דרך מוצא. נדון בשאלת יישום חוקי השמיטה בחברה מודרנית.
השיעור מתבסס על תכנים מאתר 'ממזרח שמש – כל ישראל חברים'.

מטרות

• התלמידים יכירו את חוקי שמיטת כספים ואת טעמיהם.
• התלמידים יכירו את המציאות הקשה של פערים כלכליים.
• התלמידים יבחנו את הדרכים ליישם שמיטת כספים במציאות מודרנית.

מהלך השיעור

פתיח: (45 דקות) משחק השוקולד ודיון קצר על פערים חברתיים ומוביליות חברתית. 
לימוד בחברותות: (30 דקות) על שמיטת כספים- בניית חברה מתוקנת, עם דף הלימוד המצורף.
אסיף: (25 דקות) דיון כיתתי כיצד אפשר ליישם את עקרונות השמיטה במדינה מודרנית, יהודית ודמוקרטית?

ציוד: לוח משחק של 35 קוביות, קוביה, חפיסת שוקולד, דף לימוד.

מידע נוסף

  • נושא המערך:קהילה של ערבות
  • מותאם ל:כיתות ז-ט, כיתות י-י
  • קבצים מצורפים:מערך שיעור
  • משך השיעור:שעה וחצי

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים