window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

בית מדרש

צילום: אילנה לוי

יחידה זו היא הרביעית והאחרונה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו מובילי החברותא יובילו למידה קצרה בחברותא. בהתנסות זו הם אמורים להביא לידי ביטוי את התובנות שהם רכשו עד כה, ולקבל משוב מחבריהם.

צילום: אילנה לוי

זו היחידה השלישית בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית מדרשית. הובלת החברותא מאתגרת את המורה ובוודאי גם את התלמידים שאמורים להוביל את חבריהם בלימוד. בסדנא זו נעבוד על מיומנויות האישיות בהובלת חברותא, תוך התנסות ורפלקסיה.

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא השניה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו נעסוק בהמשגת שלבי הלימוד בבית מדרש, כדי שהתלמידים יוכלו להבין את מהלך הלימוד ולהוביל אותו בעצמם בהמשך הדרך. יחידה זו זהה לתלמידי בי"ס יסודי ועל-יסודי.

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא הראשונה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו יחוו התלמידים למידה בית מדרשית במבנה המקובל: פתיח, למוד בחברותות ואסיף. הלמידה תהיה חווייתית בכדי לגרום עניין בקרב התלמידים/ות , ובכדי לעורר את המוטיבציה להוביל תהליך שכזה בתוך קבוצה קטנה.

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא הראשונה בסדרת שיעורים הבאים להקנות לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. בה יחוו התלמידים למידה בית מדרשית במבנה המקובל: פתיח, למוד בחברותות ואסיף. הלמידה תהיה חווייתית בכדי לגרום עניין בקרב התלמידים/ות , ובכדי לעורר את המוטיבציה להוביל תהליך שכזה בתוך קבוצה קטנה.

צילום: אילנה לוי

ב'כל ישראל חברים-מורשה' אנו רואים את הלמידה הבית מדרשית הדיאלוגית, ככלי חשוב במימוש כמה ממטרותיה החינוכיות והדידקטיות. לשם הנחלת כלי זה יש להנהיג קבוצת 'מובילי חברותא' שתסייע למורים בלמידה זו. מאמר זה עוסק בהכשרת 'מובילי חברותא בבית הספר.

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים