FaceBook

הילולא לבר יוחאי - ל"ג לעומר

הילולא לבר יוחאי - ל"ג לעומר

דמותו של ר' שמעון בר יוחאי ומעמדן של ההילולות סביבו בארץ ובחברה הישראלית, שונה בתכלית מהמקום שתפסו אלה ברבות מקהילות המוצא של החוגגים. סביב דרכי הציון של ל"ג בעומר באים לביטוי תהליכים של התנשאות והדרה מעמדית ותרבותית.

לימוד מקורותיה של ההילולה ומשמעותה מניע שני תהליכים בקבוצה: האחד - מתן לגיטימציה לערכים העומדים בבסיס ההילולה, הנתפסים כחלק מהותי בתרבות המזרחית, אך קיימים בכל תרבות, שניתן לאפיינם כאי-רציונאליים. והשני - זיהוי מנגנוני ההדרה החברתית שפיתחה ההגמוניה הישראלית במסווה של העדפת השכל על הרגש. שני התהליכים הללו עשויים לחזק את חברי הקבוצה.

 

מטרות

בחינת ההיבטים האישיים, חברתיים וחינוכיין בקיום מנהג ההילולה לרבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר

מבנה השיעור

מנהגי ל"ג לעומר – פתיחה, 30 דקות
בר יוחאי – פיוט ושיחה, 60 דקות
הילולת צדיקים – לימוד בחברותא, 60 דקות

מידע נוסף

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים