window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook

מיין לפי תגיות בקהילה

חכמים מרבים שלום בעולם

חכמים מרבים שלום בעולם

הקורס "חכמים מרבים שלום בעולם" הוא שיתוף פעולה עם ארגון פנים כחלק מפרויקט זוג המזמין לומדים ברשת ללמוד בחברותא. הקורס מהווה הזדמנות בעבור הלומדים לברר את עמדתם כלפי תופעה זו, ולגבש דעה המייצגת את יהדותם
ואת היותם יהודים. הקורס יפגיש את הלומדים עם דברי חכמים העוסקיםבסוגיות שונות במרכזו של נושא זה, למשל: כבוד האדם ויחסי שכנות, זכויותהמיעוטים והיחס הראוי לעמים אחרים.

כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

כל קהילות ישראל חברים - סדר ט"ו בשבט

בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם,

סוגיות בעוני

סוגיות בעוני

התוכנית להכשרת מנהיגות צעירה

מערכי שיעור המזמינים את הלומדים להתבונן במורכבות של סוגיית העוני, תוך הכרת המציאות החברתית ובחינת דרכים לשינוי.

קהילות מאמינות בחינוך

קהילות מאמינות בחינוך

מערכי מפגש ולימוד 
בסוגיות חינוך וצדק בישראל

מערכי שיעור העוסקים בחיזוק הורים מול גורמי חינוך, תוך לימוד מקורות מן המסורת היהודית ותהליך קבוצתי. 

חכמי הספרדים

חכמי הספרדים

במבחן הדין השכל והזמן 

שיעורים לבית מדרש הפותחים שער אל עולמם של חכמי הספרדים, אל דרכם בלימוד תורה ובפסיקת הלכה ואל אופני התמודדותם ההלכתית עם השתנות העתים.

והיו לאותות ולמועדים

והיו לאותות ולמועדים

ערכים חברתיים במנהגי קהילות ישראל בחגים

חוברת מערכי שיעור הבוחנים מקרוב מנהגי חגים על הערכים והחוויות שהם מעניקים לכל אחד 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים