FaceBook

"וארשתיך לי במימונה"

"וארשתיך לי במימונה"

סידרנו חוברת 'החכם היומי' לחג המימונה, שלא די לנו בשמחת המצווה, לעשות איש לביתו פנימה, אלא להפיץ אורה ברבים, ולהכניס המוני בית ישראל אל פנימיות חג המימונה, בחינת 'הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך'. ומתוך השמחה יהיה התיקון לקיים 'והיו עיניך רואות את מוריך'.


ותיקנו ארבעה שערים, כאהלו של אברהם אבינו, שהיה פתוח לרווחה לארבע רוחות השמיים: שערי אמונה, שערי ברכה, שערי ידידות, שערי הכנסת אורחים, והוספנו שירים אחרונים לקיים מצוות לוויה בדברי תורה.
ובפתח כל שער, סידרנו משירי רבי דוד בוזגלו, בחינת 'והוא יושב פתח האוהל', וסגרנו כל שער משירי ארז ביטון, שנתקיימו דברי אותו צדיק: 'בוא מן הפינה אל במת הבמות, רבי דוד בוזגלו. בזכרי אותך, ליבי כעץ שתול על פלגי מים. בלכתי אחרי, הגעתי אחריך, אז מצאתי מפני בפניך. שם כל חלומותיי עליך. אתה ואני ממצקת הדבש. איתך נפגשתי בעצם הנהרה'.
ובתוך כל שער, בין השיר הפותח לשיר הסוגר, סידרנו דברי שלושה חכמים, שמתוך לימודם תתרווח השמועה, להבין פנימיות חג המימונה, וגם צרפנו פירוש 'החכם היומי', בחינת דיבוק חברים, לחבר חכם אל חכם, להאיר הפתח לבאים בשערי המימונה.

 

ועוד הוספנו, חכם מחכמי הזמן, 'והשם יתברך יודע כי לא נלקחו מתחילה, אלא להיות לה, לרקחות ולטבחות ולאופות. להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא עד מאוד'.
ועמוד האש, המתהלך בתוך המחנה, לאורכה ולרחובה, הוא אברהם, בכיר האבות, שנודע בשערים בעלה, ומצאנו דמותו משגיחה מן החלונות בכל שער ושער. ואברהם אמונה, ואברהם ברכה, ואברהם ידידות, ואברהם הכנסת אורחים, ואברהם שיר אחרון, 'ככוכב זרח מאור כשדים להאיר בחושך'.
הקב"ה ישמח ליבנו באליהו הנביא עבדו, זכור לטוב, שאם לא נתגלה בליל הסדר, מתגלה אלינו בפניו של כל אורח טועה, הבא אל ביתנו, כמאמר המשורר: 'ובעתות הנצרכים הוא נגלה כערבי'.
וגם יבואו על הברכה כל השותפים, העושים להצלחת חוברת 'וארשתיך לי במימונה' - חוברת 'החכם היומי' לחג המימונה, אנשי 'כל ישראל חברים' ואנשי 'תנועת תיקון'.

אלי ברקת

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים