FaceBook

הדור החדש בארצות המזרח

הדור החדש בארצות המזרח

תכנית לימודים פורצת דרך לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי
העוסקת בהגותם של חכמי ישראל בארצות המזרח בעת החדשה לנוכח אתגרי המודרנה. 

על התכנית
התכנית פותחת צוהר להגות היהודית בנושאים קיומיים נוכח האתגרים הרעיוניים שזימן העידן המודרני. זאת על רקע השפעת מעצמות אירופה בארצות האימפריה העות'מאנית ותקומת דור חדש בארצות המזרח, שרגליו נטועות במסורת היהודית וידיו רב לו בתרבות ארצות המערב, דור החובק עולם ומלואו, שמערב ומזרח כרוכים אצלו זה בזה.
התכנית מורכבת משמונה פרקים נושאיים, שבכל אחד מהם נוצר מפגש רב-ממדי בין דעות ועמדות שונות מתוך בית המדרש המסורתי ומחוצה לו. לפיכך, אין בפרקים השקפה אחת אחידה המייצגת את ההגות היהודית בארצות המזרח, אלא מגוון קולות המתמודדים עם אתגרי המודרנה.
יש בתכנית חידוש בלימודי מחשבת ישראל: הצצה אל נדבך חסר, אל הוגים ויוצרים כמו: הבן איש חי, הרב יוסף משאש, ז'ק דרידה, הרב בן-ציון עוזיאל, הרב חיים דוד הלוי, הרב ליאון אשכנזי "מניטו", ויקי שירן, סמי מיכאל ועוד רבים. כמו כן, מביאה התכנית הגות מעניינת, שיכולה לרענן את הדיון בסוגיות הפילוסופיות הניצבות במרכז ההוויה הישראלית העכשווית.
התכנית מציעה בחינה עמוקה של תפיסות חדשניות ורעיונות לא מוכרים, בדרך נעימה ובלשון השווה לכל נפש. המקורות מובאים בליווי הסברים, שאלות להבנת הנקרא, שאלות לדיון ומשימות לימודיות מאתגרות.

 

הנושאים בספר
א. צדק וצדקה – אמנה חברתית או צדקה אישית: מה מחוייבות המדינה ומה תפקיד האזרח? כיצד להתמודד עם תחושת הניכור בין בני האדם בעיר המודרנית?
ב. "השמיעיני את קולך": מגדר – מה מקומן של נשים בחברה הנוצרת במפגש בין התרבות המסורתית לתרבות המודרנית?
ג. שבת שלום – איך מגשימה השבת את ערך השלום בעולם ובקהילה? כיצד מגדירים מרחב הזמן והמקום את הקהילתיות?
ד. "הנה זה עומד אחר כתלנו": על האמונה – מהי חוויית האדם המאמין בעמידה לפני האל בעידן של ספקות? היכן הוא פוגש את אלוהיו? מהי המחויבות הנגזרת מהמפגש?
ה. "לדעת את ה'": על החינוך – מהו חינוך יהודי ראוי בעידן מודרני? מהם הגבולות בין חיבור לתרבות אוניברסלית לבין חינוך לזהות פרטיקולרית?
ו. "יהי ביתך פתוח לרוָחה": הכנסת אורחים – מי האורח שייכנס לבית? מהם גבולות הקהילה בעידן החדש? כיצד להכיל את מי שאינו מחוייב להלכה?
ז. "ואין הדבר תלוי אלא בתשובה": שיבת ציון – כיצד יתגשם חלום שיבת ציון? מה משמעות הגאולה בארץ ישראל? מה יהיה אופייה של המדינה?
ח. בין ישראל לעמים – מה מקומו של עם ישראל בין העמים בעידן של "חירות, שוויון ואחווה"? מה היחס הראוי לנכרים במדינה ריבונית, יהודית ודמוקרטית?

• התכנית מאושרת לניסוי בידי מנהלת אגף מורשת - מפמ"ר מחשבת ישראל, צילה מירון-אילן.
• התכנית מיועדת להוראה כיחידה לבגרות במסגרת 'יחידות בחירה'.
• התכנית ניתנת להתאמה לכיתות י' כ"השכלה כללית".
• התכנית כוללת ספר לתלמיד ומדריך מפורט למורה.

מומלץ לעיין בחוברת ההדגמה המצורפת (סבלנות! קובץ כבד)

 

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים