window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMJT74XPMG');
FaceBook
בצדק אחזה פניך

תוכנית לימודים ביהדות חברתית לחטיבות ביניים

התכנית עוסקת בסוגיות של יהדות חברתית במעגלים מתרחבים, מכבוד האדם וסביבתו, לחברת התלמידים בבית הספר, ולשאלות של צדק בכלל.

 

קשרים

תוכנית לימוד ביהדות חברתית לבי"ס יסודי

מערכי השיעור בחוברת עוסקים בשאלות של ערבות הדדיית ואכפתיות לזולת המעסיקים ילדים בבית הספר היסודי.

חכמי הספרדים

במבחן הדין השכל והזמן 

שיעורים לבית מדרש הפותחים שער אל עולמם של חכמי הספרדים, אל דרכם בלימוד תורה ובפסיקת הלכה ואל אופני התמודדותם ההלכתית עם השתנות העתים.

והיו לאותות ולמועדים

ערכים חברתיים במנהגי קהילות ישראל בחגים

חוברת מערכי שיעור הבוחנים מקרוב מנהגי חגים על הערכים והחוויות שהם מעניקים לכל אחד 

במבחן הדין, השכל והזמן

תכנית השיעורים בחוברת זו פותחת שער אל עולמם של חכמי הספרדים, אל דרכם בלימוד תורה ובפסיקת הלכה אל אופני התמודדותם ההלכתית עם השתנות העתים. כל הנכנס בשער הזה יגלה את עושרה של המסורת ההלכתית הספרדית-מזרחית, ושל ספרות ההלכה בכלל, שעדיין איננה בת-בית בכל בתי-המדרש בישראל. השיעורים נכתבו מתוך התפיסה היהודית המסורתית, שעל פיה עולם ההלכה הוא חלק בלתי-נפרד ומרכזי במכלול המסורת היהודית; חשובה להכיר עולם זה, תהיה אשר תהיה הגדרת זהותו היהודית של כלאחד מאתנו.

עמוד 4 מתוך 4

משרדי כל ישראל חברים

מקווה ישראל: ביה״ס החקלאי מקווה ישראל, חולון 5891000 | טל. 072-2566671 | פקס. 03-5537695

בנייה VIIM בניית אתרים